Преструктуриране на кредити и междуфирмена задлъжнялост

Предоговаряне и преструктуриране на фирмени кредити

Договарянето на условия, които позволяват редовното обслужване на кредитните експозиции на фирмите е жизненоважно за съществуването на дадена фирма. Кредитите, които са структурирани неправилно, спъват нормалните бизнес процеси и в дадена ситуация могат да доведат фирмата до фалит.

Услугата, която предлагаме, дава възможност да се достигне до оптимална кредитна експозиция за всеки конкретен случай.

 

Консултация по междуфирмена задлъжнялост

Консултацията по фирмена задлъжнялост дава представа на фирмите за най-често срещаните начини за неплащане на стоки и услуги. Извършва се обследване на дейността на фирмите и се дават препоръки за поемане на риск.

Може да се обучи служител на фирмата, който да изгражда рискови лимити, да извършва мониторинг за плащане на стоки и услуги и да провежда първоначалните преговори за погасяване на задължения.